کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرامجوعیسیبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://aram.staffcms.um.ac.ir
2احسانیسمیراشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://ehsani.staffcms.um.ac.ir
3امینیآزادهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://a-amini.staffcms.um.ac.ir
4باقریامیدرضاشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
5باوفاسمیهشاغلمدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندهاگروه توسعه فرایندهای سازمانیhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
6بزرگ نیاآرزوشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://arbo.staffcms.um.ac.ir
7بزرگوارملیحهشاغلمدیریت منابع انسانی، تشکیلات و فرایندهاگروه توسعه فرایندهای سازمانیhttp://m.bozorgvar.staffcms.um.ac.ir
8بی مکرفیروزهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://bimakr.staffcms.um.ac.ir
9پارسامصطفیشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://mparsa.staffcms.um.ac.ir
10حاجی مهدی زاده زرگرریحانهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://rmahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
11حاجی مهدیزاده زرگرسمانهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های کاربردیhttp://smahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
12حجی زادهرضاشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://hajjizadeh.staffcms.um.ac.ir
13حمیدیمیناشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://minahamidi.staffcms.um.ac.ir
14خواجه نژادطاهرهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های اطلاع رسانیhttp://khajenejad.staffcms.um.ac.ir
15دادرس جوانعلیشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://adadras.staffcms.um.ac.ir
16داورپناهسیدحجتبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://sdavarpanah.staffcms.um.ac.ir
17دلیریحمیدهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره سامانه‌های اطلاع رسانیhttp://daliri_ha.staffcms.um.ac.ir
18رئوف نژادمرضیهشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://raoufnezhad.staffcms.um.ac.ir
19رضائیابوالقاسمبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://rezaee.staffcms.um.ac.ir
20سجادیسید حمیدرضاشاغلمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://h-sajjadi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی