کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرامجوعیسیبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://aram.staffcms.um.ac.ir
2داورپناهسیدحجتبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://sdavarpanah.staffcms.um.ac.ir
3رضائیابوالقاسمبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://rezaee.staffcms.um.ac.ir
4سلیمانیبی بی عزتبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://soleimani-bb.staffcms.um.ac.ir
5علوی‌سیدرضابازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://sr-alavi.staffcms.um.ac.ir
6فنودیجوادبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://fanoodi.staffcms.um.ac.ir
7قنادکافیعلیرضابازنشستهمدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردیگروه برنامه و بودجهhttp://kafi.staffcms.um.ac.ir
8کشمیریمهدیهبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://kashmiri.staffcms.um.ac.ir
9نوفرستیرضابازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://noferesti-re.staffcms.um.ac.ir
10نیکپورشورابحبیب الهبازنشستهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتhttp://nikpoor-h.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی