کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کردزهراشاغلدانشکده معماری و شهرسازیگروه آموزشی شهرسازیhttp://kord.staffcms.um.ac.ir
2یوسف زادهعلیرضاشاغلدانشکده معماری و شهرسازیگروه آموزشی شهرسازیhttp://usefzadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی