کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخوانحمیدهبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://akhavan.staffcms.um.ac.ir
2امدادی فرغلامحسینبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://emdadifar.staffcms.um.ac.ir
3امیریمحمدرضابازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی فیزیولوژی ورزشیhttp://amiri-mr.staffcms.um.ac.ir
4ایرجیغلامحسینشاغلدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://iraji.staffcms.um.ac.ir
5بنایان اولعزتبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://bannaian.staffcms.um.ac.ir
6چناریزهرهشاغلدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیhttp://chenary.staffcms.um.ac.ir
7حافظی مطلقعبدالعلیبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://a_hafezi.staffcms.um.ac.ir
8حبشی شاهان دشتمحمودبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://habashi.staffcms.um.ac.ir
9حسن نیااحمدبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://hassannia.staffcms.um.ac.ir
10حسینیعلیرضاشاغلدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی فیزیولوژی ورزشیhttp://sar-hosseini.staffcms.um.ac.ir
11حسینی قره چماق رونجیاحمدبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://hosseini-gh.staffcms.um.ac.ir
12حکاک دختالهامبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی فیزیولوژی ورزشیhttp://hakak.staffcms.um.ac.ir
13دقیقه رضائیسعیدبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی رفتار حرکتیhttp://daghigh.staffcms.um.ac.ir
14رحیم آبادیمریمبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://rahimabadi.staffcms.um.ac.ir
15رستگارابوالقاسمبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://arastegar.staffcms.um.ac.ir
16زردکانلوقاسمبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://zardkanloo.staffcms.um.ac.ir
17شجیعاسماعیلبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://shajea.staffcms.um.ac.ir
18شریعتیعشرتبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://shariati.staffcms.um.ac.ir
19صفاریسیدحسینبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://saffari.staffcms.um.ac.ir
20ظفریفریدهبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://fzafari.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی