کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1جوهرچیمحمدرضابازنشستهپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی گیاه شناسیhttp://joharchi.staffcms.um.ac.ir
2حجتسیدسعیدشاغلپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://hodjat.staffcms.um.ac.ir
3زنگوئیمحبوبهشاغلپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی گیاه شناسیhttp://zangooei.staffcms.um.ac.ir
4ناصحیاسمینشاغلپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی گیاه شناسیhttp://naseh-ya.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی