کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آجریصدیقهبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://ajori-s.staffcms.um.ac.ir
2آرشامیجوادبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://arshjavad.staffcms.um.ac.ir
3آرمینمحمدرضابازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهیhttp://armin.staffcms.um.ac.ir
4آریان مقدممحمدبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و مهندسی آبhttp://rozehkhan.staffcms.um.ac.ir
5آرینمهدیشاغلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی بیوسیستمhttp://aryan.staffcms.um.ac.ir
6ادیبیناصربازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://adibi-n.staffcms.um.ac.ir
7ادیبیخسروبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://adibi.staffcms.um.ac.ir
8ارجمند مقدمزهرابازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://arjomand-z.staffcms.um.ac.ir
9اسلامی خیبریحسینشاغلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://eslami-ho.staffcms.um.ac.ir
10اسلمی نژادعلی اصغربازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://aslaminejad.staffcms.um.ac.ir
11اسماعیل زاده نوغانیحسینبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://noghani-e.staffcms.um.ac.ir
12اسمعیل زادهحسنبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://esmaeilzadeh-h.staffcms.um.ac.ir
13افتخارشاهرودیفریدونبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://eftekhar.staffcms.um.ac.ir
14افتخاری زادهسکینهشاغلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و مهندسی آبhttp://eftekharizadeh.staffcms.um.ac.ir
15افشاریانشهنازشاغلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://s-afsharian.staffcms.um.ac.ir
16افضلی کاریزکحسینبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://afzali-k.staffcms.um.ac.ir
17اکبرزادهمحمدرضابازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و مهندسی آبhttp://akbarzad.staffcms.um.ac.ir
18اکبرزادهمسلمشاغلدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و مهندسی آبhttp://akbarzade.staffcms.um.ac.ir
19الهامینورمحمدبازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و مهندسی آبhttp://elhami-nm.staffcms.um.ac.ir
20امامغلامرضابازنشستهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی اگروتکنولوژیhttp://emam-gh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی