کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیرضاشاغلپارک علم و فناوریمرکز رشد واحدهای فناور جامعhttp://rezaebrahimi.staffcms.um.ac.ir
2امینمحمدشاغلپارک علم و فناوریمرکز رشد واحدهای فناور جامعhttp://amin.staffcms.um.ac.ir
3پارسامریمشاغلپارک علم و فناوریگروه تجاری‌سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانیhttp://m.parsa.staffcms.um.ac.ir
4رحمانیسمانهشاغلپارک علم و فناوریمرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیhttp://srahmani.staffcms.um.ac.ir
5زارعی طوسیطراوتشاغلپارک علم و فناوریمرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیhttp://t.toosi.staffcms.um.ac.ir
6عباسیعابدهشاغلپارک علم و فناوریگروه تجاری‌سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانیhttp://abede.abbasi.staffcms.um.ac.ir
7غفوریان حضوری اصفهانالههشاغلپارک علم و فناوریگروه امور موسساتhttp://e.ghafourian.staffcms.um.ac.ir
8فروغیمحمدشاغلپارک علم و فناوریگروه تجاری‌سازی، خدمات تخصصی و پشتیبانیhttp://foroughi.staffcms.um.ac.ir
9گلیحانیهشاغلپارک علم و فناوریگروه امور موسساتhttp://haniehgoli.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی