کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امینمحمدشاغلپارک علم و فناوریمراکز رشد واحدهای فناورhttp://amin.staffcms.um.ac.ir
2رحمانیسمانهشاغلپارک علم و فناوریمراکز رشد واحدهای فناورhttp://srahmani.staffcms.um.ac.ir
3سعادتیمرتضیشاغلپارک علم و فناوریمراکز رشد واحدهای فناورhttp://saadati.staffcms.um.ac.ir
4عباسیعابدهشاغلپارک علم و فناوریگروه نوآوریhttp://abede.abbasi.staffcms.um.ac.ir
5غفوریان حضوری اصفهانالههشاغلپارک علم و فناوریگروه نوآوریhttp://e.ghafourian.staffcms.um.ac.ir
6گلیحانیهشاغلپارک علم و فناوریگروه نوآوریhttp://haniehgoli.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی