کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آزاداسدالهبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://azad196.staffcms.um.ac.ir
2آسایش پورسمیهشاغلدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://asayeshpour.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمی-عبدالکریمحسینبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://ebrahimi-ho.staffcms.um.ac.ir
4احمدی افزادیقاسمبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://afzadi.staffcms.um.ac.ir
5اسداله زادهآمنهشاغلدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی مطالعات برنامه درسی و آموزشhttp://a-asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
6اکرمیمهینبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://akrami.staffcms.um.ac.ir
7باقرینادربازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://nbagheri.staffcms.um.ac.ir
8برادران رفیعیعلی محمدبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://bradaran.staffcms.um.ac.ir
9برزوئیمحمدبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://borzooee.staffcms.um.ac.ir
10بشیانحسینبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://bashian.staffcms.um.ac.ir
11بهروزفرمحمدرضابازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://behrouzfar.staffcms.um.ac.ir
12پاکدامنعباسعلیبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://pakdaman.staffcms.um.ac.ir
13پریرخمهریبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://parirokh.staffcms.um.ac.ir
14تقویسیدعلیرضابازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://s.taghavi.staffcms.um.ac.ir
15جاویدیحسنبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://javidi.staffcms.um.ac.ir
16حسین زاده اولمحمدبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://hosseini-av.staffcms.um.ac.ir
17حسینیزاهدبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://zahed.staffcms.um.ac.ir
18داورپناهمحمدرضابازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://davarpanah.staffcms.um.ac.ir
19دیانیمحمدحسینبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://dayani.staffcms.um.ac.ir
20رئوفیشمس الملوکبازنشستهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://raoofi-sh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی