کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذرنوشحسنعلیبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://azarnush.staffcms.um.ac.ir
2ارقامیناصررضابازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://arghami.staffcms.um.ac.ir
3اسدیمحمدحسینبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://asadi-mh.staffcms.um.ac.ir
4افشارنژادزهرابازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی کاربردیhttp://afshar.staffcms.um.ac.ir
5اکبریافسانهشاغلدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی کاربردیhttp://afsanehakbari.staffcms.um.ac.ir
6اورعی نامزدیسیدحسینبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://oraee.staffcms.um.ac.ir
7باقدانمهریشاغلدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
8باقری فردفاطمه سلطانبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://soltan-bf.staffcms.um.ac.ir
9ببرحسینیمسعودبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://mbhosseini.staffcms.um.ac.ir
10براتپورباجگیرانسیمیندختبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://baratpour.staffcms.um.ac.ir
11بزرگ نیاابوالقاسمبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://bozorgnia.staffcms.um.ac.ir
12پازوکی شاهسوندمجیدبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://pazooki.staffcms.um.ac.ir
13تقی زاده کاخکیحسینبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی کاربردیhttp://taghizad.staffcms.um.ac.ir
14توتونیان مشهدفائزهبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی کاربردیhttp://toutouni.staffcms.um.ac.ir
15چیتیکاظمبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://chitti.staffcms.um.ac.ir
16حاجی زاده صفارابوالفضلبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://ahsafar.staffcms.um.ac.ir
17حجازیانشیرینبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://hejazian.staffcms.um.ac.ir
18حیدریعباسعلیبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://heydari-ab.staffcms.um.ac.ir
19خالق وردیرمضانعلیبازنشستهدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی ریاضی محضhttp://khaleghverdi.staffcms.um.ac.ir
20خسرویعلیبازنشستهدانشکده علومگروه آموزشی زیست شناسیhttp://khosravi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی