کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آزادمهرمحمدرضاشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://azadmehr.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیم زادهفریباشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://f-ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیم زادهمحمدعلیشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
4ابراهیمیمهدیبازنشستهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://ebrahimi-ma.staffcms.um.ac.ir
5ابراهیمی پورمحسنبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات عمومیhttp://ebrahimi-mo.staffcms.um.ac.ir
6اخلاقی قاسمیحسنشاغلمدیریت اداری و پشتیبانیاداره تدارکات و امور قراردادهاhttp://hakhlaghi.staffcms.um.ac.ir
7اسدیمحمدمهدیشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://mm.asadi.staffcms.um.ac.ir
8اسماعیل زادهمهدیشاغلمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات عمومیhttp://esmaeilzadeh.staffcms.um.ac.ir
9اسماعیلی یونسیمرضیهبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://younesi.staffcms.um.ac.ir
10اشراقیحسینشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره خدمات عمومیhttp://h-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
11اصغریاصغربازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://a.asghari.staffcms.um.ac.ir
12افشارزادهامیدشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت پشتیبانی و فنیhttp://afsharzadeh.staffcms.um.ac.ir
13اکبریاحمدشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ah-akbari.staffcms.um.ac.ir
14اکبری معینیانسیهشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره تدارکات و امور قراردادهاhttp://akbarimoee.staffcms.um.ac.ir
15انجیدنیفائزهشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره تدارکات و امور قراردادهاhttp://anjidani.staffcms.um.ac.ir
16ایلچیهوشنگبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ielchy.staffcms.um.ac.ir
17بابائیحمیدشاغلمدیریت پشتیبانی و فنیاداره تدارکات و امور قراردادهاhttp://h-babaee.staffcms.um.ac.ir
18باقریان حسینیغلامعباسبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات عمومیhttp://gh.bagherian.staffcms.um.ac.ir
19بانوی‌غلامحسین‌بازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://banavi.staffcms.um.ac.ir
20بدریمرتضیبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره امور اداری و رفاهhttp://badri.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی