کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیم زادهفریباشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://f-ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمیمهدیبازنشستهمدیریت امور اداری و رفاهیاداره امور اداریhttp://ebrahimi-ma.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمی پورمحسنبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات عمومیhttp://ebrahimi-mo.staffcms.um.ac.ir
4اسدیمحمدمهدیشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://mm.asadi.staffcms.um.ac.ir
5اسماعیلی یونسیمرضیهبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://younesi.staffcms.um.ac.ir
6اصغریاصغربازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://a.asghari.staffcms.um.ac.ir
7اکبریاحمدشاغلمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ah-akbari.staffcms.um.ac.ir
8ایلچیهوشنگبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://ielchy.staffcms.um.ac.ir
9باقریان حسینیغلامعباسبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات عمومیhttp://gh.bagherian.staffcms.um.ac.ir
10بانوی‌غلامحسین‌بازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://banavi.staffcms.um.ac.ir
11بدریمرتضیبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره امور اداری و رفاهhttp://badri.staffcms.um.ac.ir
12براتیفرزانهبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://f-barati.staffcms.um.ac.ir
13بلندنظرسیدمحسنبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://m.bolandnazar.staffcms.um.ac.ir
14بنی هاشمیمحبوبهبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://banihashemi.staffcms.um.ac.ir
15بهاریعلیبازنشستهمدیریت اداری و پشتیبانیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://bahari-al.staffcms.um.ac.ir
16بهرامی اسلامیه ایحسینبازنشستهمدیریت مالیاداره خزانه‌داری و تأمین وجوهhttp://bahrami.staffcms.um.ac.ir
17پریرویجوادبازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://pariroy.staffcms.um.ac.ir
18پیله چیانعلیبازنشستهمدیریت مالیاداره رسیدگی و حسابرسیhttp://pilechian.staffcms.um.ac.ir
19تبادکانیسیدمجتبیشاغلمدیریت مالیاداره رسیدگی و حسابرسیhttp://tabadkani.staffcms.um.ac.ir
20جاودانی لشکرخانیجعفربازنشستهمعاونت اداری و مالیمدیریت اداری و پشتیبانیhttp://j.javdani.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی