کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آئینمهدیبازنشستهحوزه ریاست دانشگاهمدیریت ساختمانها و تاسیساتhttp://m-aeen.staffcms.um.ac.ir
2آذری فردحسینبازنشستهمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://azarifard.staffcms.um.ac.ir
3آریامنشملیحهشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://aryamanesh.staffcms.um.ac.ir
4آقامحمدیمجیدشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://aghamohammadi.staffcms.um.ac.ir
5ابراهیمی طولشرضاشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://ebrahimi-t.staffcms.um.ac.ir
6احسنقاسمبازنشستهحوزه ریاست دانشگاهدفتر ریاست و روابط عمومیhttp://ahsan.staffcms.um.ac.ir
7احمدپورزینبشاغلحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیاتهای ممیزه و جذبhttp://z-ahmadpour.staffcms.um.ac.ir
8احمدیکبریشاغلدفتر ریاست و روابط عمومیاداره روابط عمومی و اطلاع رسانیhttp://ahmadi-k.staffcms.um.ac.ir
9احمدی لداریمحمدباقرشاغلحوزه ریاست دانشگاههسته گزینشhttp://mahmadi.staffcms.um.ac.ir
10احمدیان یزدیهومنشاغلحوزه ریاست دانشگاهمدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللیhttp://h_ahmadian_y.staffcms.um.ac.ir
11احوالعلیرضاشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://ahval.staffcms.um.ac.ir
12اخوانجابرشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://jaberakhavan.staffcms.um.ac.ir
13ارضیمجیدشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://arzi.staffcms.um.ac.ir
14استماعیعلیشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://estemaee.staffcms.um.ac.ir
15اسدیمحمودشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://asadi-m.staffcms.um.ac.ir
16اسمعیلیانکیوانشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://k-esmaeelian.staffcms.um.ac.ir
17اصغریزکیه ساداتشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://zasghari.staffcms.um.ac.ir
18اعرابی کرسکانیجوادشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://j-erabi.staffcms.um.ac.ir
19اعلمیعبدا..بازنشستهمدیریت کارگزینی و رفاهاداره کارگزینیhttp://a.alami.staffcms.um.ac.ir
20افخمیعلیشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://ali-afkhami.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی