کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری ازغندیجمشیدبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان فرانسهhttp://azghandi.staffcms.um.ac.ir
2آرامجعفربازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://aram-ja.staffcms.um.ac.ir
3احمدیانمحمدعلیبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://ahmadian.staffcms.um.ac.ir
4افضلیرضابازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://afzali.staffcms.um.ac.ir
5الهیحسینبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی تاریخhttp://elahi.staffcms.um.ac.ir
6امینیمحمدامینبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://amini.staffcms.um.ac.ir
7ایروانیمحمدجوادبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://iravani.staffcms.um.ac.ir
8ایزانلوحسنبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان روسیhttp://izanloo.staffcms.um.ac.ir
9بابائیجوادبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://babaee.staffcms.um.ac.ir
10برهمندصفربازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://berahmand.staffcms.um.ac.ir
11بلدیهسید احمدبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://baladieh.staffcms.um.ac.ir
12بنکدارمحمدبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://bonakdar.staffcms.um.ac.ir
13بهاریغلامعلیبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی جغرافیاhttp://bahari.staffcms.um.ac.ir
14بهروانحسینبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://behravan.staffcms.um.ac.ir
15پاکدلاشرفبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان انگلیسیhttp://pakdel.staffcms.um.ac.ir
16پرتویابوالقاسمبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان فرانسهhttp://partovi.staffcms.um.ac.ir
17پوردهصدیقهبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://poordeh.staffcms.um.ac.ir
18پوزشابوالقاسمبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان انگلیسیhttp://poozesh.staffcms.um.ac.ir
19تبرئینسرینبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی علوم اجتماعیhttp://tabari.staffcms.um.ac.ir
20توسلیمحمدهادیبازنشستهدانشکده ادبیات و علوم انسانیگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسیhttp://tavasooli-mh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی