کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آراستهزهراسلطانبازنشستهدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییhttp://arasteh-zs.staffcms.um.ac.ir
2اکبرنیااوغازحسینشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://akbarnia.staffcms.um.ac.ir
3امامیمحمدرضابازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://emami.staffcms.um.ac.ir
4باسامیمحمدرضابازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://bassami.staffcms.um.ac.ir
5براتیحسینشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://barati.staffcms.um.ac.ir
6بمانی نائینیمحسنبازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://beani.staffcms.um.ac.ir
7بیدلیزهرابازنشستهدانشگاه فردوسی مشهدمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییhttp://bideli.staffcms.um.ac.ir
8پورادیبیقاسمشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://pouradibi.staffcms.um.ac.ir
9تقوی رضوی زادهسیدعلیرضابازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://razavizadeh.staffcms.um.ac.ir
10جدی شورچهسید علیشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sa.jeddi.staffcms.um.ac.ir
11جعفریسیدامیرشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیانhttp://s-jafari.staffcms.um.ac.ir
12حق پرستعلیرضابازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://haghparast.staffcms.um.ac.ir
13خواجه نصیریسمیراشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت مواد غذایی و آبزیانhttp://khajehnasiri.staffcms.um.ac.ir
14رادمهرنازبازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://rad.staffcms.um.ac.ir
15زارع مجیدشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://m-zare.staffcms.um.ac.ir
16سرداریکامرانبازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sardari.staffcms.um.ac.ir
17سعادت فرزهرهبازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://saadatfar.staffcms.um.ac.ir
18سیفیحسام الدینبازنشستهدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی، بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://haseifi.staffcms.um.ac.ir
19عشرتیحمیدشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://eshrati.staffcms.um.ac.ir
20غلام حسینی مقدمطاهرهشاغلدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://gholam-mo.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی