کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۱ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگریفرنادشاغلدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://ahangary.staffcms.um.ac.ir
2آیتیاسماعیلبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://e.ayati.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمیعباسعلیبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://ebrahimi-ab.staffcms.um.ac.ir
4ابریشمیجلیلبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://j-abrishami.staffcms.um.ac.ir
5اثنی عشریحوریهبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://asnaashari.staffcms.um.ac.ir
6اختراعی طوسیحمیدبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://ekhteraee.staffcms.um.ac.ir
7استیریمهدیبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://stiri.staffcms.um.ac.ir
8اسفندیاری سبزواررجبعلیبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://esfandiari.staffcms.um.ac.ir
9اسمعیل زاده خادرمحمدبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://khadar.staffcms.um.ac.ir
10اصغریان قنادیزدیرجببازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://asghrian.staffcms.um.ac.ir
11اعرابی کرسکانیمحمد علیبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://arabi.staffcms.um.ac.ir
12افشاری طبسیبیژنبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://afsharitabasi.staffcms.um.ac.ir
13افضل حق بینغلامحسینبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://afzal.staffcms.um.ac.ir
14افضل نیاعلی اکبربازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://afzalnia.staffcms.um.ac.ir
15امام وردیمحمدرضابازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://emamverdi.staffcms.um.ac.ir
16انصاری اغول بیککوروشبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://ansari.staffcms.um.ac.ir
17انوری طهرانیجهانداربازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://anvari.staffcms.um.ac.ir
18ایرانیفریدونبازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://irani.staffcms.um.ac.ir
19بختیاری قداربندعلی رضاشاغلدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
20برادران رحیمیاصغربازنشستهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://rahimiab.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی