کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیسیده فاطمهشاغلدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی حسابداریhttp://hannan.staffcms.um.ac.ir
2احسنیحسینبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://ahsani.staffcms.um.ac.ir
3اصغرزاده خراسانیمحمدحسنبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://asgharzadeh.staffcms.um.ac.ir
4افخمی مصطفویمریم ساداتشاغلدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://afkhami123.staffcms.um.ac.ir
5بقائی راوریجوادبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://baghaee.staffcms.um.ac.ir
6توکلیاحمدبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://tavakoli-a.staffcms.um.ac.ir
7حقانی باغبانیمحمدبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://haghani.staffcms.um.ac.ir
8خداپرست مشهدیمهدیبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://m_khodaparast.staffcms.um.ac.ir
9رحمانیفریدهبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://frahmani.staffcms.um.ac.ir
10رزمیسیدعلی اکبربازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://saarazmi.staffcms.um.ac.ir
11زبردسترمضانبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://zebardast-r.staffcms.um.ac.ir
12صالحی مقدمعلی اصغربازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
13صباحیاحمدبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://sabahi.staffcms.um.ac.ir
14صدرفرشتهبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی حسابداریhttp://sadr-f.staffcms.um.ac.ir
15صنعتیهادیبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی حسابداریhttp://sanati-h.staffcms.um.ac.ir
16طالبیمهدیشاغلدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://mtalebi.staffcms.um.ac.ir
17عبدالله زادهمحمدرضابازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://abdolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
18عرفانیانحسینشاغلدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://h-erfaniyan.staffcms.um.ac.ir
19علیمردانیمرضیهبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://alimardani.staffcms.um.ac.ir
20فلاحی اخلمدعبدالغنیبازنشستهدانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://fallahi-a.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی