کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آستان بوسنویدشاغلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی مدیریت مناطق خشک و بیابانیhttp://astanboos.staffcms.um.ac.ir
2پرویانناصرشاغلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی مرتع و آبخیزداریhttp://n.parvian.staffcms.um.ac.ir
3نصیرائیفهیمهشاغلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی شیلاتhttp://f-nasiraee.staffcms.um.ac.ir
4هاشمینسیمشاغلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی مرتع و آبخیزداریhttp://nasimhashemi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی