کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کدخدایمحمدشاغلدانشکده حقوق و علوم سیاسیگروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسیhttp://kadkhodaei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی