کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخباریعلیشاغلمعاونت پژوهش و فناوریمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیhttp://a-akhbari.staffcms.um.ac.ir
2ارزانیانمعصومهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://arzanian.staffcms.um.ac.ir
3اشراقی تالهی قوچانیمرتضیشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هاگروه برنامه‌ریزی، نظارت و بهداشت حرفه‌ای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاhttp://eshraghi.staffcms.um.ac.ir
4ایمان طلبپریوششاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://imantalab.staffcms.um.ac.ir
5پسیانرکساناشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
6خاکراهفاطمهشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://khakrah.staffcms.um.ac.ir
7دری فرنفیسهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیگروه علم سنجی و اطلاع رسانی علمیhttp://dorrifar.staffcms.um.ac.ir
8دلیریعلیرضاشاغلمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهاداره مهارت افزایی و توسعه کارآموزیhttp://daliri.staffcms.um.ac.ir
9دوست علیکاظمشاغلمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهhttp://doostali.staffcms.um.ac.ir
10دهستانیرقیهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://dehestaniemef.staffcms.um.ac.ir
11رفیعمریمشاغلمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهاداره مهارت افزایی و توسعه کارآموزیhttp://rafie.staffcms.um.ac.ir
12روح بخش فراغتیمژگانشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://roohbakhsh.staffcms.um.ac.ir
13زنقائیمهدیشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://zanghaee.staffcms.um.ac.ir
14شایگانمسعودشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://m.shayegan.staffcms.um.ac.ir
15شبگردعارفشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://a.shabgard.staffcms.um.ac.ir
16صادقی بایگیمنصورهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://sadeghibaigi.staffcms.um.ac.ir
17صالح آبادیآزادهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://salehabadi.staffcms.um.ac.ir
18صالح فرمعصومهشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://salehfar.staffcms.um.ac.ir
19صالحی سیوکیجلالشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://jalalsalehi.staffcms.um.ac.ir
20صامنی تیتکانلووجیههشاغلمرکز نشر، علم سنجی و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://sameni.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی