کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخباریعلیشاغلمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیhttp://a-akhbari.staffcms.um.ac.ir
2اشراقی تالهی قوچانیمرتضیشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هاگروه برنامه‌ریزی، نظارت و بهداشت حرفه‌ای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاhttp://eshraghi.staffcms.um.ac.ir
3امیری احمدآبادسمیهشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://s-amiri.staffcms.um.ac.ir
4ایمان طلبپریوششاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://imantalab.staffcms.um.ac.ir
5پسیانرکساناشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
6حکیمیمسعودشاغلمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت پژوهشیhttp://m-hakimi.staffcms.um.ac.ir
7خاکراهفاطمهشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://khakrah.staffcms.um.ac.ir
8دری فرنفیسهشاغلمعاونت پژوهش و فناوریگروه علم‌سنجی و اطلاع رسانی علمیhttp://dorrifar.staffcms.um.ac.ir
9دلیریعلیرضاشاغلمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهاداره مهارت افزایی و توسعه کارآموزیhttp://daliri.staffcms.um.ac.ir
10دوست علیکاظمشاغلمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهhttp://doostali.staffcms.um.ac.ir
11دهستانیرقیهشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://dehestaniemef.staffcms.um.ac.ir
12ذاکری فردفاطمهشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://f-zakeri.staffcms.um.ac.ir
13رفیعمریمشاغلمدیریت ارتباط با صنعت و جامعهاداره مهارت افزایی و توسعه کارآموزیhttp://rafie.staffcms.um.ac.ir
14روح بخش فراغتیمژگانشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://roohbakhsh.staffcms.um.ac.ir
15زنقائیمهدیشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://zanghaee.staffcms.um.ac.ir
16شایگانمسعودشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هااداره آزمایشگاه‌های متمرکزhttp://m.shayegan.staffcms.um.ac.ir
17شبگردعارفشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://a.shabgard.staffcms.um.ac.ir
18شرقیحمیدرضاشاغلمدیریت شبکه آزمایشگاه ها و کارگاه هاگروه برنامه‌ریزی، نظارت و بهداشت حرفه‌ای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌هاhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
19صادقی بایگیمنصورهشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://sadeghibaigi.staffcms.um.ac.ir
20صادقی گورجیشهربانوشاغلمدیریت نشر و کتابخانه مرکزیاداره کتابخانه مرکزیhttp://sh-sad.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی