کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آزادمهرمحمدرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://azadmehr.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیم زادهمحمدعلیشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمی فرسمیراشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیتhttp://ebrahimifar.staffcms.um.ac.ir
4احسانیسمیراشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://ehsani.staffcms.um.ac.ir
5اخلاقی قاسمیحسنبازنشستهمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://hakhlaghi.staffcms.um.ac.ir
6اروجیمحمد اسماعیلشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://m.orooji.staffcms.um.ac.ir
7اسحقیاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ashaghi.staffcms.um.ac.ir
8اشراقیحسینشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://h-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
9اصغریرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://r.asghari.staffcms.um.ac.ir
10افشارامینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://amin.afshar.staffcms.um.ac.ir
11افشارزادهامیدشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع فیزیکیhttp://afsharzadeh.staffcms.um.ac.ir
12اقبالیحسینشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع مالیhttp://eqbal.staffcms.um.ac.ir
13اکبرزادهنجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
14اکبریعلیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://ar.akbari.staffcms.um.ac.ir
15اکبری معینیانسیهشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://akbarimoee.staffcms.um.ac.ir
16الهی حسین آبادیحسنیشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://h-elahi.staffcms.um.ac.ir
17امینیعصمتشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://e-amini.staffcms.um.ac.ir
18امینیآزادهشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://a-amini.staffcms.um.ac.ir
19انجیدنیفائزهشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://anjidani.staffcms.um.ac.ir
20ایزانلورقیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی