کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمی فرسمیراشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیتhttp://ebrahimifar.staffcms.um.ac.ir
2اسحقیاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ashaghi.staffcms.um.ac.ir
3افشارامینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://amin.afshar.staffcms.um.ac.ir
4اقبالیحسینشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع مالیhttp://eqbal.staffcms.um.ac.ir
5اکبرزادهنجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
6اکبریعلیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://ar.akbari.staffcms.um.ac.ir
7الهی حسین آبادیحسنیشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://h-elahi.staffcms.um.ac.ir
8امینیعصمتشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://e-amini.staffcms.um.ac.ir
9ایزانلورقیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
10برومندالهامشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیتhttp://e.boromand.staffcms.um.ac.ir
11بوستانیسمیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
12بهروزفرحسینشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://behroozfar.staffcms.um.ac.ir
13بهنیاپروانهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
14جلیلیان فتاحیزهرهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه ساختار سازمانی، تامین و بکارگماریhttp://z-jalilian.staffcms.um.ac.ir
15جمشیدیرضاشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع فیزیکیhttp://rezajamshidi.staffcms.um.ac.ir
16حافظیمحمدشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://mo.hafezi.staffcms.um.ac.ir
17حامدی نیاناعمهشاغلمدیریت منابع مالیگروه بودجه و حسابداری مدیریتhttp://hamedinia.staffcms.um.ac.ir
18حداد طوسیعلیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
19حمیدیمحمدتقیشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://hamidi-mt.staffcms.um.ac.ir
20حیدرزاده مشهدیمحسنشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://heydarzadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی