کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابویسانیابراهیمبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://aboyasani.staffcms.um.ac.ir
2امام زادهسیدمحمدبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیثhttp://emamzadeh.staffcms.um.ac.ir
3امامی آل آقاصفاشاغلدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیثhttp://emami-aa.staffcms.um.ac.ir
4باقدانغلامرضابازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://baghdan.staffcms.um.ac.ir
5بوریعباسبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامیhttp://bouri.staffcms.um.ac.ir
6پرندوارمحمدشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای الکترونیکیhttp://parandvar.staffcms.um.ac.ir
7جلالیمهدیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیثhttp://a.jalaly.staffcms.um.ac.ir
8جلیلیمهدیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامیhttp://jalili-m.staffcms.um.ac.ir
9حائری عراقیسیدهاشمبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://haeriaraqi.staffcms.um.ac.ir
10حسین زاده باجگیرانمحسنبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیثhttp://hosseinzadeh.staffcms.um.ac.ir
11حسینی شریفسیدعلیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://hsharif.staffcms.um.ac.ir
12خازنی رضویسیدمرتضیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://khazeni.staffcms.um.ac.ir
13خلیلیفاطمهبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://fkhalili.staffcms.um.ac.ir
14دانش پژوهحمیدهشاغلدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://h-danesh.staffcms.um.ac.ir
15رستمی روشنابراهیمشاغلدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامیhttp://e-rostami.staffcms.um.ac.ir
16سرگلزائی نظام دوستعلیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی ادیان و عرفان تطبیقیhttp://sargolzaie.staffcms.um.ac.ir
17سعادتدار آرانیحسینبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
18سعادتدارآرائیسیدعلیبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://seadat-sa.staffcms.um.ac.ir
19سلطان زاده تربتیعباسبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://soltanzadeh.staffcms.um.ac.ir
20شاهکارغلامحسینبازنشستهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامیhttp://shahkar.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی