کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسلامی ازغندیبی بی سیمابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://eslami-az.staffcms.um.ac.ir
2اقبالیان‌علی‌اصغربازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://eghbalian.staffcms.um.ac.ir
3براتی سعدآبادغلامحسنبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://barati-gh.staffcms.um.ac.ir
4بهزادی فرسعیدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://behzadifar.staffcms.um.ac.ir
5جاویدی فیروزطوسیآزادهبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://javidi-az.staffcms.um.ac.ir
6ذوالفقاری نقندرنیرهبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://zolfaghari.staffcms.um.ac.ir
7رمضانی دوینعبدالصمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://ramezani-as.staffcms.um.ac.ir
8ریاحیفاطمهبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://friahi.staffcms.um.ac.ir
9زرنگابوالقاسمبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://zerang.staffcms.um.ac.ir
10سیدکشمیریصدیقه الساداتبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://skashmiri.staffcms.um.ac.ir
11شگفتهفریبابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://shegofteh.staffcms.um.ac.ir
12صدیقیمحمودبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://sedighi-ma.staffcms.um.ac.ir
13صفدریمحمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://m-safdari.staffcms.um.ac.ir
14طباطبائیسیدعلیبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://tabatabaie-sa.staffcms.um.ac.ir
15عباس زادهمحمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://abbaszadeh-mo.staffcms.um.ac.ir
16فاخرزهرابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://fakher.staffcms.um.ac.ir
17فرجامیفرزانهبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://farjami.staffcms.um.ac.ir
18فیض الهی تبریزیانساسانبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره تأمین و ساماندهی منابع علمیhttp://feizolahi.staffcms.um.ac.ir
19قندیمحمدمهدیبازنشستهمعاونت پژوهشیمدیریت پژوهشیhttp://ghandi.staffcms.um.ac.ir
20کاظمی اسکوئیعلیشاغلمدیریت حراستاداره انتظامات و حفاظت فیزیکیhttp://akazemi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی