کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسلامی ازغندیبی بی سیمابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://eslami-az.staffcms.um.ac.ir
2اقبالیان‌علی‌اصغربازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://eghbalian.staffcms.um.ac.ir
3براتی سعدآبادغلامحسنبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://barati-gh.staffcms.um.ac.ir
4بهزادی فرسعیدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://behzadifar.staffcms.um.ac.ir
5جاویدی فیروزطوسیآزادهبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://javidi-az.staffcms.um.ac.ir
6ذاکری فردفاطمهشاغلمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://f-zakeri.staffcms.um.ac.ir
7ذوالفقاری نقندرنیرهبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://zolfaghari.staffcms.um.ac.ir
8رمضانی دوینعبدالصمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://ramezani-as.staffcms.um.ac.ir
9ریاحیفاطمهبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://friahi.staffcms.um.ac.ir
10زرنگابوالقاسمبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://zerang.staffcms.um.ac.ir
11سیدکشمیریصدیقه الساداتبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://skashmiri.staffcms.um.ac.ir
12شگفتهفریبابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://shegofteh.staffcms.um.ac.ir
13صادقی گورجیشهربانوشاغلمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://sh-sad.staffcms.um.ac.ir
14صدیقیمحمودبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://sedighi-ma.staffcms.um.ac.ir
15صفدریمحمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://m-safdari.staffcms.um.ac.ir
16طباطبائیسیدعلیبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://tabatabaie-sa.staffcms.um.ac.ir
17عباس زادهمحمدبازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://abbaszadeh-mo.staffcms.um.ac.ir
18فاخرزهرابازنشستهمعاونت پژوهشیمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://fakher.staffcms.um.ac.ir
19فرجامیفرزانهبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابخانه‌ایhttp://farjami.staffcms.um.ac.ir
20فیض الهی تبریزیانساسانبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره تأمین و ساماندهی منابع علمیhttp://feizolahi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی