کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمی شاه آبادیطیبهبازنشستهمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور سراهای دانشجوییhttp://tebrahimi.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمی عباسیهمهدیشاغلمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور سراهای دانشجوییhttp://mehdiebrahimi.staffcms.um.ac.ir
3ابرشی جغریاحمدشاغلمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور سراهای دانشجوییhttp://a.abrash.staffcms.um.ac.ir
4اثناعشریمحمدشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییدبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانhttp://mesnaashari.staffcms.um.ac.ir
5ادبیراضیهشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویانhttp://adabi.staffcms.um.ac.ir
6اکبرزاده‌محمدعلیبازنشستهمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://ma-akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
7اکبریزهرهشاغلمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور سراهای دانشجوییhttp://zohrehakbari.staffcms.um.ac.ir
8اکرامی جنت آبادیزهرهشاغلمدیریت تربیت بدنیاداره ورزش قهرمانیhttp://z-ekrami.staffcms.um.ac.ir
9اکرمیهادیشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://h-akrami.staffcms.um.ac.ir
10اوغازیغلامرضاشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://oghazi.staffcms.um.ac.ir
11ایزانلوزهرهشاغلمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور رفاهی دانشجویانhttp://zohrehizanloo.staffcms.um.ac.ir
12بابائی ماهانی نژادسجادشاغلمدیریت رفاه و سلامت دانشجویاناداره امور تغذیهhttp://sbabaii.staffcms.um.ac.ir
13باقرزادهنجمهبازنشستهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیگروه علم سنجیhttp://bagherzadeh.staffcms.um.ac.ir
14باقریحسینشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییدبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانhttp://bagheri-ho.staffcms.um.ac.ir
15برفرازیناصرشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانهhttp://barfarazi.staffcms.um.ac.ir
16پاسالارفروزانشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت رفاه و سلامت دانشجویانhttp://pasalar.staffcms.um.ac.ir
17پاسبانزهراشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییدبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانhttp://zpaseban.staffcms.um.ac.ir
18پورعظیمیغلامرضابازنشستهمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://pourazimi.staffcms.um.ac.ir
19تابعیملیحهشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییگروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی - اجتماعیhttp://tabei.staffcms.um.ac.ir
20جنابرضاشاغلمعاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://jenab.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی