کارمندان

 
 
 
نمایش ۶۱ تا ۷۴ مورد از کل ۷۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
61قربانیمریمشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://ghorbany.staffcms.um.ac.ir
62کاجگیرغلامرضابازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://kajgir.staffcms.um.ac.ir
63کامل مقدمفضیلتشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://kamel-f.staffcms.um.ac.ir
64لطفیحمیدهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه نظارت و ارزیابی آموزشیhttp://hamidelotfi.staffcms.um.ac.ir
65موسوی الاشلوسیدقربانشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://s-mousavi.staffcms.um.ac.ir
66مهریمحمد علیبازنشستهمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://mehri.staffcms.um.ac.ir
67نجف پورمجیدبازنشستهمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://najafpour.staffcms.um.ac.ir
68نعمتیمحمدرضاشاغلمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://m-nemati.staffcms.um.ac.ir
69نقی پور برجمحمدتقیبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://naghipour.staffcms.um.ac.ir
70نورییدالهبازنشستهمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://nouri.staffcms.um.ac.ir
71نوعیغلامحسینشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://noei.staffcms.um.ac.ir
72وقاری زمهریرزهراشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه برنامه ریزی درسی و آموزشیhttp://zvaghari.staffcms.um.ac.ir
73هاشمی اسمعیل آبادیسیدحسینبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://hashemi-es.staffcms.um.ac.ir
74یعقوبی شهریزهرهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه نظارت و ارزیابی آموزشیhttp://z.yaghoobi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی