کارمندان

 
 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
41شالیانرحیمبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://shalian.staffcms.um.ac.ir
42شریعت پناهزهراشاغلمعاونت آموزشیاداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانhttp://shariatpanah.staffcms.um.ac.ir
43شیخزهرهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه شناسایی و هدایت استعدادهای برترhttp://sheikh.staffcms.um.ac.ir
44صالحی‌نوروزعلی‌بازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://na-salehi.staffcms.um.ac.ir
45صالحی بایگیسیدعلیشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه برنامه ریزی درسی و آموزشیhttp://bayegi.staffcms.um.ac.ir
46صانعی مهریفائزهشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://f-sanei.staffcms.um.ac.ir
47صفدرینرگسشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://nargessafdari.staffcms.um.ac.ir
48عابدزادهمرضیهبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://alihoseini.staffcms.um.ac.ir
49عابدزاده کیزوریراضیهشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://alihosseiny.staffcms.um.ac.ir
50عاشوری چمن آبادیبراتعلیشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://bashoori.staffcms.um.ac.ir
51عبدالهی‌اصل‌اسکندربازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://notfound.staffcms.um.ac.ir
52عبیدیمریمشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://maryamabidi.staffcms.um.ac.ir
53عراده چی قوچان عتیقسیده فاطمهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجشhttp://aradehchi.staffcms.um.ac.ir
54عرفانیان ثبات خانیآسیهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه شناسایی و هدایت استعدادهای برترhttp://aerfanian.staffcms.um.ac.ir
55عشقیصدیقهشاغلمعاونت آموزشیاداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانhttp://eshghi.staffcms.um.ac.ir
56غلامیاحمدبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://agholami.staffcms.um.ac.ir
57غلامی کروجبتولشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://b-gholami.staffcms.um.ac.ir
58فرخ‌ پورمحمدرضاشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://farokhpour.staffcms.um.ac.ir
59فیاضامیرخسروبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://fayyaz.staffcms.um.ac.ir
60قائم مقامی تبریزیزهرهبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://z-ghaemmaghami.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی