کارمندان

 
 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21حاجی آبادیرمضانبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://hajiabadi.staffcms.um.ac.ir
22حسن زاده سلطان میدانیحسنبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://meidani.staffcms.um.ac.ir
23خطیبیقوام الدینبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://khatibi.staffcms.um.ac.ir
24خوافیانرمضانبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://khafian.staffcms.um.ac.ir
25خوش عقیده سرخ آبادیعلی اکبربازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://khoshaghideh.staffcms.um.ac.ir
26خوش منشماشااللهبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://khoshmanesh.staffcms.um.ac.ir
27ذوالفقاریسکینهشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانشجویان غیرایرانیhttp://s-zolfaghari.staffcms.um.ac.ir
28راعیجوادشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای الکترونیکیhttp://j.raei.staffcms.um.ac.ir
29رحمتیراحلهشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای الکترونیکیhttp://r.rahmati.staffcms.um.ac.ir
30رشیدیان یزدباقرشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://rashidian.staffcms.um.ac.ir
31رمضانیطاهرهشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه نظارت و ارزیابی آموزشیhttp://ramezani-ta.staffcms.um.ac.ir
32روشنیحسنبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://roshani.staffcms.um.ac.ir
33زوارسعیدهشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای الکترونیکیhttp://s.zavar.staffcms.um.ac.ir
34زواریمحمدابراهیمبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://zavari.staffcms.um.ac.ir
35سالاریمرتضیشاغلمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://m-salari.staffcms.um.ac.ir
36سالممنصورشاغلمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجشhttp://salem.staffcms.um.ac.ir
37سلطانی فرمنصوربازنشستهمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://soltanifar-m.staffcms.um.ac.ir
38سلیمانیجوادشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://j-soleymani.staffcms.um.ac.ir
39سهرابیحجتشاغلمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://hojatsohrabi.staffcms.um.ac.ir
40سهیلیرضاشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://soheyli.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی