کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدی نسبسید محمدبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://sm.ahmadi.staffcms.um.ac.ir
2اسدالهیان حقوردیحسنشاغلمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://asadollahian.staffcms.um.ac.ir
3اسمعیل زاده خادرفاطمهشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://fesmaeilzadeh.staffcms.um.ac.ir
4اسمعیل نژادمریمشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://esmaeelnezhad.staffcms.um.ac.ir
5اعرابیمحمدمهدیبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://mm-arabi.staffcms.um.ac.ir
6اعلمیغلامحسینبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://gh-alami.staffcms.um.ac.ir
7اکرامیمعصومهشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای الکترونیکیhttp://m-ekrami.staffcms.um.ac.ir
8امینی خواهامیرشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانشجویان غیرایرانیhttp://amirghazvini.staffcms.um.ac.ir
9ایمانی زیدانلواعظمشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://azamimani.staffcms.um.ac.ir
10بختیحسنبازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://bakhti.staffcms.um.ac.ir
11برامکی یزدینفیسهشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://baramaki.staffcms.um.ac.ir
12پهلوانپروانهبازنشستهمدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشگروه برنامه ریزی درسی و آموزشیhttp://pahlevan.staffcms.um.ac.ir
13تیموریجعفربازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://teimouri.staffcms.um.ac.ir
14جامهعباسشاغلمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://a.jame.staffcms.um.ac.ir
15جراحی مقدمزهراشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره پذیرش و ثبت نامhttp://jarrahi.staffcms.um.ac.ir
16جمشیدی طرقبهجوادبازنشستهمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://jamshidi-t.staffcms.um.ac.ir
17جمعه پور هدایت آبادیعلی اکبربازنشستهمعاونت آموزشیمدیریت خدمات آموزشیhttp://jomepour.staffcms.um.ac.ir
18جونیاسمریمشاغلمدیریت خدمات آموزشیاداره امور دانش آموختگانhttp://joonias.staffcms.um.ac.ir
19جهانگینجوادشاغلمعاونت آموزشیگروه آموزشهای آزاد(کالج دانشگاه)http://jahangin.staffcms.um.ac.ir
20چهارمحالیجعفرشاغلمعاونت آموزشیاداره آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانانhttp://charmahali.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی