کارمندان

 
 
 
نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21عنوانیوحیدشاغلدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://onvani-va.staffcms.um.ac.ir
22غیرتیمحمدصادقبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://gheirati.staffcms.um.ac.ir
23کردییدالهبازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://kordi.staffcms.um.ac.ir
24معرفتیاکبربازنشستهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://marefati.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی