کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اسحقیاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ashaghi.staffcms.um.ac.ir
2افشارامینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://amin.afshar.staffcms.um.ac.ir
3اکبرزادهنجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
4ایزانلورقیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
5بوستانیسمیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
6بهنیاپروانهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
7جلیلیان فتاحیزهرهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه ساختار سازمانی، تامین و بکارگماریhttp://z-jalilian.staffcms.um.ac.ir
8حافظیمحمدشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://mo.hafezi.staffcms.um.ac.ir
9حیدرزاده مشهدیمحسنشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://heydarzadeh.staffcms.um.ac.ir
10خسروجردیمحمدشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://m-khosrojerdi.staffcms.um.ac.ir
11دیمه کارغلامحسینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://deymehkar.staffcms.um.ac.ir
12رستگارکیشمهرانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://rastegarkish.staffcms.um.ac.ir
13زاغیانزهرهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://zaghian.staffcms.um.ac.ir
14زمانی زادهاعظمشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://zamanizadeh.staffcms.um.ac.ir
15سالاریاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ehsan2086.staffcms.um.ac.ir
16سرداریان چرمیفریباشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://fsardarian.staffcms.um.ac.ir
17سلیمانی نژادحسینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://ssoleimaninejad.staffcms.um.ac.ir
18سلیمی دردرینجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه توانمندسازی و مدیریت عملکردhttp://najme.salimi.staffcms.um.ac.ir
19صدرنفیسه ساداتشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه توانمندسازی و مدیریت عملکردhttp://n.sadr.staffcms.um.ac.ir
20عربیمصطفیشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://mostafaarabi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی