کارمندان

 
 
 
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
61رجبیمحمدرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://mr.rajabi.staffcms.um.ac.ir
62رحیمیعلیرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://alirezarahimi.staffcms.um.ac.ir
63رستگارکیشمهرانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://rastegarkish.staffcms.um.ac.ir
64رستمی کاهوحسینشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://rostami-k.staffcms.um.ac.ir
65رضایی مقدملیلاشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://l.rezaie.staffcms.um.ac.ir
66رضوانی فرمحمدتقیشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://rezvanifar.staffcms.um.ac.ir
67روحی گل خطمیمحسنشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://mrohi.staffcms.um.ac.ir
68زارع اربابیحسینشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://hossein-zare.staffcms.um.ac.ir
69زارع کاریزیامیرحسینشاغلمدیریت منابع مالیاداره خزانه‌داریhttp://ah.zare.staffcms.um.ac.ir
70زاغیانزهرهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://zaghian.staffcms.um.ac.ir
71زراعتی نوقابیالههشاغلمدیریت منابع مالیاداره خزانه‌داریhttp://zeraati-e.staffcms.um.ac.ir
72زمانی زادهاعظمشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://zamanizadeh.staffcms.um.ac.ir
73سالاریاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ehsan2086.staffcms.um.ac.ir
74سجادیسید حمیدرضاشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://h-sajjadi.staffcms.um.ac.ir
75سرداریان چرمیفریباشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://fsardarian.staffcms.um.ac.ir
76سلیمانیحسنشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://h-solimani.staffcms.um.ac.ir
77سلیمانی نژادحسینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://ssoleimaninejad.staffcms.um.ac.ir
78سلیمیمهساشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه فرایندهای سازمانیhttp://mahsasalimi.staffcms.um.ac.ir
79سلیمی دردرینجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه توانمندسازی و مدیریت عملکردhttp://najme.salimi.staffcms.um.ac.ir
80شافعیمحمدرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://m-shafeie.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی