کارمندان

 
 
 
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
41حداد طوسیعلیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://a-hadad.staffcms.um.ac.ir
42حمیدیمیناشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://minahamidi.staffcms.um.ac.ir
43حمیدیعلیشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://ali.h.staffcms.um.ac.ir
44حمیدیمحمدتقیشاغلمدیریت منابع مالیاداره اموال و انبارهاhttp://hamidi-mt.staffcms.um.ac.ir
45حیدرزاده مشهدیمحسنشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://heydarzadeh.staffcms.um.ac.ir
46حیدری شهریسعیدشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://sheydari.staffcms.um.ac.ir
47خالق زادهسیماشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://s-khalegh.staffcms.um.ac.ir
48خدادادیمژگانشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع مالیhttp://m.khodadadi.staffcms.um.ac.ir
49خرقانیمحمدشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://kharaghani.staffcms.um.ac.ir
50خسروجردیمحمدشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://m-khosrojerdi.staffcms.um.ac.ir
51خواجه نژادطاهرهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://khajenejad.staffcms.um.ac.ir
52دادرس جوانعلیشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://adadras.staffcms.um.ac.ir
53درویشیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره رسیدگیhttp://darvish-re.staffcms.um.ac.ir
54دلخواهجوادشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://delkhah.staffcms.um.ac.ir
55دلیریحمیدهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://daliri_ha.staffcms.um.ac.ir
56دیمه کارغلامحسینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://deymehkar.staffcms.um.ac.ir
57راستینعلیرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://rastin.staffcms.um.ac.ir
58رئوف کاتببیتاشاغلمدیریت منابع مالیاداره رسیدگیhttp://raoof.staffcms.um.ac.ir
59رئوف نژادمرضیهشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://raoufnezhad.staffcms.um.ac.ir
60رئوفی شکیبعلیشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://raoufi-shakib.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی