کارمندان

 
 
 
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
21باقریامیدرضاشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
22باوفاسمیهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه فرایندهای سازمانیhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
23برومندالهامشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیتhttp://e.boromand.staffcms.um.ac.ir
24بزرگ نیاآرزوشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://arbo.staffcms.um.ac.ir
25بزرگوارملیحهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه فرایندهای سازمانیhttp://m.bozorgvar.staffcms.um.ac.ir
26بوستانیسمیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
27بهروزفرحسینشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://behroozfar.staffcms.um.ac.ir
28بهنیاپروانهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
29بی مکرفیروزهشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://bimakr.staffcms.um.ac.ir
30پارسامصطفیشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://mparsa.staffcms.um.ac.ir
31تقی زادهمحمودشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://taghizadeh.staffcms.um.ac.ir
32جفائیعلیرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://jafaei-al.staffcms.um.ac.ir
33جلیلیان فتاحیزهرهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیگروه ساختار سازمانی، تامین و بکارگماریhttp://z-jalilian.staffcms.um.ac.ir
34جمشیدیرضاشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع فیزیکیhttp://rezajamshidi.staffcms.um.ac.ir
35جهان گردی امیریانمنصورهشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع فیزیکیhttp://jahangardi.staffcms.um.ac.ir
36حاجی مهدی زاده زرگرریحانهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://rmahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
37حاجی مهدیزاده زرگرسمانهشاغلمرکز معماری فرایندها و سامانه‌های اطلاعاتیگروه توسعه سامانه‌های اطلاعاتیhttp://smahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
38حافظیمحمدشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://mo.hafezi.staffcms.um.ac.ir
39حامدی نیاناعمهشاغلمدیریت منابع مالیگروه بودجه و حسابداری مدیریتhttp://hamedinia.staffcms.um.ac.ir
40حجی زادهرضاشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://hajjizadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی