کارمندان

 
 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
#نام خانوادگیناموضعیت اشتغالواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آزادمهرمحمدرضاشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://azadmehr.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیم زادهمحمدعلیشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات فنی و مهندسیhttp://ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
3ابراهیمی فرسمیراشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه برنامه‌ریزی و مدیریت کیفیتhttp://ebrahimifar.staffcms.um.ac.ir
4احسانیسمیراشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعاتhttp://ehsani.staffcms.um.ac.ir
5اخلاقی قاسمیحسنشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://hakhlaghi.staffcms.um.ac.ir
6اسحقیاحسانشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره نگهداشت و امور رفاهیhttp://ashaghi.staffcms.um.ac.ir
7اسماعیل زادهمهدیشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://esmaeilzadeh.staffcms.um.ac.ir
8اشراقیحسینشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره خدمات عمومیhttp://h-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
9افشارامینشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://amin.afshar.staffcms.um.ac.ir
10افشارزادهامیدشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع فیزیکیhttp://afsharzadeh.staffcms.um.ac.ir
11اقبالیحسینشاغلمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت منابع مالیhttp://eqbal.staffcms.um.ac.ir
12اکبرزادهنجمهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
13اکبریعلیرضاشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://ar.akbari.staffcms.um.ac.ir
14اکبری معینیانسیهشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://akbarimoee.staffcms.um.ac.ir
15الهی حسین آبادیحسنیشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://h-elahi.staffcms.um.ac.ir
16امینیآزادهشاغلمرکز پشتیبانی و امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطاتاداره زیرساخت شبکه و دادهhttp://a-amini.staffcms.um.ac.ir
17امینیعصمتشاغلمدیریت منابع مالیاداره حسابداری مالیhttp://e-amini.staffcms.um.ac.ir
18انجیدنیفائزهشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://anjidani.staffcms.um.ac.ir
19ایزانلورقیهشاغلمدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانیاداره جبران و پایان خدمت و امور اداریhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
20بابائیحمیدشاغلمدیریت منابع فیزیکیاداره تامین کالا و خدماتhttp://h-babaee.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی