کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرامجوعیسیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://aram.staffcms.um.ac.ir
2امینیآزادهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://a-amini.staffcms.um.ac.ir
3باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://s-bagheri.staffcms.um.ac.ir
4باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://orbsim.staffcms.um.ac.ir
5باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://bavafa.staffcms.um.ac.ir
6برومندالهاممعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://e.boromand.staffcms.um.ac.ir
7بزرگ نیاآرزومعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://arbo.staffcms.um.ac.ir
8بهزادی فرسعیدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://behzadifar.staffcms.um.ac.ir
9بی مکرفیروزهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://bimakr.staffcms.um.ac.ir
10حاجی مهدی زاده زرگرریحانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://rmahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
11حاجی مهدیزاده زرگرسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://smahdizadeh.staffcms.um.ac.ir
12حامدی نیاناعمهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://hamedinia.staffcms.um.ac.ir
13حجی زادهرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://hajjizadeh.staffcms.um.ac.ir
14خواجه نژادطاهرهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://khajenejad.staffcms.um.ac.ir
15دارابیایمانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://i.darabi.staffcms.um.ac.ir
16دلیریحمیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://daliri_ha.staffcms.um.ac.ir
17رئوف نژادمرضیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://raoufnezhad.staffcms.um.ac.ir
18سجادیسید حمید رضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://h-sajjadi.staffcms.um.ac.ir
19شریفیمحمداسحاقمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://sharifi.staffcms.um.ac.ir
20شکریداودمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://shokri.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی