کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرامجوعیسیمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~aram
2امینیآزادهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~a-amini
3باقریسعیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~s-bagheri
4باقریامیدرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~orbsim
5باوفاسمیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعگروه آمار و اطلاعاتhttp://staff.um.ac.ir/~bavafa
6برومندالهاممعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://staff.um.ac.ir/~e.boromand
7بزرگ نیاآرزومعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~arbo
8بهزادی فرسعیدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~behzadifar
9بی مکرفیروزهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~bimakr
10جعفرخانیشبنممعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~jafarkhani
11جلیلیان فتاحیزهرهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://staff.um.ac.ir/~z-jalilian
12حاجی مهدی زاده زرگرریحانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~rmahdizadeh
13حاجی مهدیزاده زرگرسمانهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~smahdizadeh
14حامدی نیاناعمهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمدیریت بودجه و تشکیلاتhttp://staff.um.ac.ir/~hamedinia
15حبیبیهانیهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~h.habibi
16حجی زادهرضامعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~hajjizadeh
17خواجه نژادطاهرهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~khajenejad
18دادرس جواناحمدمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~dadras
19دارابیایمانمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~i.darabi
20دلیریحمیدهمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاهhttp://staff.um.ac.ir/~daliri_ha

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی