کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پرساحسنپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~porsa
2حجتسیدسعیدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~hodjat
3زنگوئیمحبوبهپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~zangooei
4شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~sharghi
5طلاچیانحامدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://staff.um.ac.ir/~talachian
6عربی خادرمصطفیپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~arabi-kh
7معمارباشیهاشمپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~h-memarbashi
8ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~naseh-ya

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی