کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پرساحسنپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://porsa.staffcms.um.ac.ir
2حجتسیدسعیدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://hodjat.staffcms.um.ac.ir
3زنگوئیمحبوبهپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://zangooei.staffcms.um.ac.ir
4شرقیحمیدرضاپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://sharghi.staffcms.um.ac.ir
5طلاچیانحامدپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://talachian.staffcms.um.ac.ir
6معمارباشیهاشمپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://h-memarbashi.staffcms.um.ac.ir
7میرشاهیهماپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی گیاه شناسیhttp://h-mirshahi.staffcms.um.ac.ir
8ناصحیاسمینپژوهشکده علوم گیاهیحوزه ریاست پژوهشکدهhttp://naseh-ya.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی