کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آدینه‌پورعلی‌اصغرمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~adinepoor
2ابراهیم زادهمحمدعلیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~ebrahimzadeh
3ابراهیمیمهدیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~ebrahimi-ma
4اخباریمهدیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://staff.um.ac.ir/~akhbari
5اشراقیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~h-eshraghi
6اصغریرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~r.asghari
7افشارزادهامیدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~afsharzadeh
8اقبالیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~eqbal
9اکبرزادهنجمهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره کارگزینیhttp://staff.um.ac.ir/~n.akbarzadeh
10اکبریاحمدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~ah-akbari
11اکرمیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://staff.um.ac.ir/~m-akrami
12الهی حسین آبادیحسنیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~h-elahi
13انجیدنیفائزهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~anjidani
14اورعی کریمیخدیجهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~karimi-o
15ایزانلورقیهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~izanlou
16بدریمرتضیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~badri
17براتیفرزانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://staff.um.ac.ir/~f-barati
18بوستانیسمیهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://staff.um.ac.ir/~boostani
19بهاریعلیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://staff.um.ac.ir/~bahari-al
20بهروزفرحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://staff.um.ac.ir/~behroozfar

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی