کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیم زادهمحمدعلیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://ebrahimzadeh.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمیمهدیمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://ebrahimi-ma.staffcms.um.ac.ir
3اخباریمهدیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌دفتر حقوقیhttp://akhbari.staffcms.um.ac.ir
4اشراقیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://h-eshraghi.staffcms.um.ac.ir
5اصغریرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://r.asghari.staffcms.um.ac.ir
6افشارزادهامیدمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://afsharzadeh.staffcms.um.ac.ir
7اقبالیحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://eqbal.staffcms.um.ac.ir
8اکبرزادهنجمهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره کارگزینیhttp://n.akbarzadeh.staffcms.um.ac.ir
9اکرمیمحمدرضامعاونت‌ اداری‌ و مالی‌اداره خدمات ونقلیهhttp://m-akrami.staffcms.um.ac.ir
10الهی حسین آبادیحسنیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://h-elahi.staffcms.um.ac.ir
11انجیدنیفائزهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://anjidani.staffcms.um.ac.ir
12ایزانلورقیهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://izanlou.staffcms.um.ac.ir
13بدریمرتضیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://badri.staffcms.um.ac.ir
14براتیفرزانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت اموراداری وپشتیبانی http://f-barati.staffcms.um.ac.ir
15بوستانیسمیهمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره دبیرخانهhttp://boostani.staffcms.um.ac.ir
16بهاریعلیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت ساختمانها وتاسیساتhttp://bahari-al.staffcms.um.ac.ir
17بهروزفرناصرمدیریت اموراداری وپشتیبانی اداره خدمات و نقلیهhttp://bhroozfar.staffcms.um.ac.ir
18بهروزفرحسینمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://behroozfar.staffcms.um.ac.ir
19بهنیاپروانهمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت کارگزینی و رفاهhttp://p.behnia.staffcms.um.ac.ir
20پیله چیانعلیمعاونت‌ اداری‌ و مالی‌مدیریت مالیhttp://pilechian.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی