کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیسیده فاطمهدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~hannan
2اعلمیاعظمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~alami
3اکرامی فردآلاءدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ekramifard
4امینی مطلقرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~r-amini
5بقالی رادکانسیداحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~baghali
6تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taslim
7خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~khodadadi
8دهستانیمجتبیدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~dehestani-mo
9رنجبرمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~mranjbar
10رنجبرطرقیحسندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~toroghi
11روغنگرابوالفضلدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~roghangar
12سوداگرعباسدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sodagar
13شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~shojaei
14صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~salehi-m
15عبدالله زادهمحمدرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی اقتصادhttp://staff.um.ac.ir/~abdolahzadeh
16قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://staff.um.ac.ir/~ghavami
17کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kadkhodaei
18مظفریمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://staff.um.ac.ir/~mozaffari
19ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~nooghabi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی