کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمیسیده فاطمهدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://hannan.staffcms.um.ac.ir
2اعلمیاعظمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://alami.staffcms.um.ac.ir
3اکرامی فردآلاءدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://ekramifard.staffcms.um.ac.ir
4امینی مطلقرضادانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://r-amini.staffcms.um.ac.ir
5بقالی رادکانسیداحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://baghali.staffcms.um.ac.ir
6تسلیمامیددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://taslim.staffcms.um.ac.ir
7خدادادی چناربومحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://khodadadi.staffcms.um.ac.ir
8درویشسهرابدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://sdarvish.staffcms.um.ac.ir
9دهستانیمجتبیدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://dehestani-mo.staffcms.um.ac.ir
10رنجبرمحموددانشکده علوم اداری و اقتصادیگروه آموزشی مدیریتhttp://mranjbar.staffcms.um.ac.ir
11روغنگرابوالفضلدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://roghangar.staffcms.um.ac.ir
12شجاعیحسیندانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://shojaei.staffcms.um.ac.ir
13صالحی مقدمعلی اصغردانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://salehi-m.staffcms.um.ac.ir
14قوامیالههدانشکده علوم اداری و اقتصادیحوزه ریاستhttp://ghavami.staffcms.um.ac.ir
15کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadkhodaei.staffcms.um.ac.ir
16ودیعی نوقابیمریمدانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره امور عمومیhttp://nooghabi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی