کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری فردحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~azarifard
2اثناعشریمحمدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~mesnaashari
3احمدیان یزدیعلیمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadian-ya
4ادبیراضیهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://staff.um.ac.ir/~adabi
5اکرامی جنت آبادیزهرهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~z-ekrami
6اوغازیغلامرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~oghazi
7بابائی ماهانی نژادسجادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sbabaii
8باقریحسینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://staff.um.ac.ir/~bagheri-ho
9بیابانیرضامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~r-biyabani
10پاسالارفروزانمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://staff.um.ac.ir/~pasalar
11پورعظیمیغلامرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~pourazimi
12پوریانشیرینمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~pouryan
13توکلی‌فاطمهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~f-tavakoli
14جنگی سررودبراتعلی‌مدیریت دانشجوییاداره تغذیهhttp://staff.um.ac.ir/~sarvroud
15چشمه نورمحمدرضامعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~cheshmeh
16حسن زادهزهرامدیریت دانشجوییاداره امور خوابگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~z-hassanzadeh
17حسن زاده اولمجیدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~hassanzadeh-m
18حسین زادهمحمدمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت خدمات دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~mo_ho
19حسینیسیدمرتضیمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://staff.um.ac.ir/~smhoseyni
20حیدرپورچنارابراهیم‌معاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت تربیت بدنیhttp://staff.um.ac.ir/~heydarpour

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی