کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرمینمحمدرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://armin.staffcms.um.ac.ir
2آرینمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://aryan.staffcms.um.ac.ir
3ابریشم چیپوراندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://abrishamchi.staffcms.um.ac.ir
4اسلامی خیبریحسیندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://eslami-ho.staffcms.um.ac.ir
5اکبرزادهمسلمدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://akbarzade.staffcms.um.ac.ir
6اکبری نژاداعظمدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://a_akbari.staffcms.um.ac.ir
7امیریغلامعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://amiri-gh.staffcms.um.ac.ir
8بستانیشهربانودانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://sh-bostani.staffcms.um.ac.ir
9تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://tavana.staffcms.um.ac.ir
10جواهرینوشیندانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://javahery.staffcms.um.ac.ir
11جهانبخش مشهدیوحیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://jahanbakhsh-m.staffcms.um.ac.ir
12حیدریغلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh-heydari.staffcms.um.ac.ir
13خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://s-khalegh.staffcms.um.ac.ir
14خرقانیفریبادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://kharghani-f.staffcms.um.ac.ir
15ذبیحیمهدیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-zabihi.staffcms.um.ac.ir
16ذهبیهادیدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://zahabi-h.staffcms.um.ac.ir
17زرگریانسیدمجیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم باغبانی و مهندسی فضای سبزhttp://zargarian.staffcms.um.ac.ir
18سالمیمحموددانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://m-salemi.staffcms.um.ac.ir
19سبک خیزخیاطمحمدعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://sabok1059.staffcms.um.ac.ir
20شهاب نیاطلعتدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://shahabnia.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی