کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آرمینمحمدرضادانشکده کشاورزیگروه آموزشی بیوتکنولوزی و به نژادی گیاهیhttp://armin.staffcms.um.ac.ir
2آرینمهدیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستمhttp://aryan.staffcms.um.ac.ir
3ابریشم چیپوراندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://abrishamchi.staffcms.um.ac.ir
4ارجمند مقدمزهرهدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://z_arjmand.staffcms.um.ac.ir
5ارزانیانمعصومهدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://arzanian.staffcms.um.ac.ir
6اسلامی خیبریحسیندانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم دامیhttp://eslami-ho.staffcms.um.ac.ir
7افتخاری زادهسکینهدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://eftekharizadeh.staffcms.um.ac.ir
8افشاریانشهنازدانشکده کشاورزیگروه آموزشی علوم و صنایع غذاییhttp://s-afsharian.staffcms.um.ac.ir
9اکبرزادهمسلمدانشکده کشاورزیگروه آموزشی مهندسی آبhttp://akbarzade.staffcms.um.ac.ir
10اکبری نژاداعظمدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://a_akbari.staffcms.um.ac.ir
11امیریغلامعلیدانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://amiri-gh.staffcms.um.ac.ir
12بستانیشهربانودانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://sh-bostani.staffcms.um.ac.ir
13تواناسمیهدانشکده کشاورزیحوزه ریاستhttp://tavana.staffcms.um.ac.ir
14جهانبخش مشهدیوحیددانشکده کشاورزیگروه آموزشی گیاه پزشکیhttp://jahanbakhsh-m.staffcms.um.ac.ir
15حیدریغلامرضادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://gh-heydari.staffcms.um.ac.ir
16خالق زادهسیمادانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://s-khalegh.staffcms.um.ac.ir
17خرقانیفریبادانشکده کشاورزیگروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتhttp://kharghani-f.staffcms.um.ac.ir
18ذبیحیمهدیدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://m-zabihi.staffcms.um.ac.ir
19ذهبیهادیدانشکده کشاورزیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://zahabi-h.staffcms.um.ac.ir
20رجب نیاابوالفضلدانشکده کشاورزیاداره امورعمومیhttp://rajabnia.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی