کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اعتضادی جمعمحموددانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~etezadi-mj
2امامی آل آقاصفیهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~emami-aa
3بوریعباسدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~bouri
4حسن پوررضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~hassanpoor-re
5دانش پژوهحمیدهدانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~h-danesh
6دبیریرمضانعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~dabiri
7دیانتی نیتخدیجهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~dianati
8ذکاوتی زادهحسیندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~zekavatizadeh
9رستمی روشنابراهیمدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~e-rostami
10صداقتحیدرعلیدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~h-sedaghat
11غفوریان نصرتیحبیب الهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-ghafoorian
12فراستیعلیرضادانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~ferasati
13کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kazerani-mo
14نمازی زادگانمسعوددانشکده الهیات و معارف اسلامیگروه آموزشی معارف اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~namazizadegan
15نورمحمدیمحسندانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~noormohammadi
16نوروزی کوه سفیدطاهرهدانشکده الهیات و معارف اسلامیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~nourouzi
17یزدانی‌محمدامین‌دانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~am-yazdani

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی