کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آستان بوسنویددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی محیط زیستhttp://staff.um.ac.ir/~astanboos
2ابوطالبی پیرنعیمیعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستگروه آموزشی مرتع و آبخیز داریhttp://staff.um.ac.ir/~pirnaeimi
3باغانیاسمعیلدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~baghani
4برگ شاهی‌ابراهیم‌دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~baragshahi
5سالاری بایگیجواددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~j-salari
6فاطمیمحمددانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mfatemi
7فتحی علی آبادیغلامرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~fathi-aa
8قنادکافیعلیرضادانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~kafi
9کاظم نیا زیارتعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~kazemnia

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی