کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخوانحمیدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://staff.um.ac.ir/~akhavan
2امیریمحمدرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~amiri-mr
3تاتاریرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~tatari-re
4خواجویمعصومهدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-khajavi
5رجبیمحمدعلیدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-rajabi
6ظفریفریدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://staff.um.ac.ir/~fzafari
7عبدالهیان احمدآبادمحسندانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~abdolahian
8عنوانیوحیددانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://staff.um.ac.ir/~onvani-va
9مهاجرنسبنزهتدانشکده علوم ورزشیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~mohajernasab

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی