کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1امیریمحمدرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://amiri-mr.staffcms.um.ac.ir
2تاتاریرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://tatari-re.staffcms.um.ac.ir
3خواجویمعصومهدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://m-khajavi.staffcms.um.ac.ir
4رجبیمحمدعلیدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://m-rajabi.staffcms.um.ac.ir
5صفریاعظمدانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://safari-az.staffcms.um.ac.ir
6عنوانیوحیددانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://onvani-va.staffcms.um.ac.ir
7مهاجرنسبنزهتدانشکده علوم ورزشیکتابخانهhttp://mohajernasab.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی