کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخوانحمیدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://akhavan.staffcms.um.ac.ir
2امیریمحمدرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://amiri-mr.staffcms.um.ac.ir
3تاتاریرضادانشکده علوم ورزشیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://tatari-re.staffcms.um.ac.ir
4خواجویمعصومهدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://m-khajavi.staffcms.um.ac.ir
5رجبیمحمدعلیدانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://m-rajabi.staffcms.um.ac.ir
6ظفریفریدهدانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://fzafari.staffcms.um.ac.ir
7عبدالهیان احمدآبادمحسندانشکده علوم ورزشیاداره امور عمومیhttp://abdolahian.staffcms.um.ac.ir
8عنوانیوحیددانشکده علوم ورزشیگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشیhttp://onvani-va.staffcms.um.ac.ir
9مهاجرنسبنزهتدانشکده علوم ورزشیکتابخانهhttp://mohajernasab.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی