کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدئیرضادانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://ahmadie.staffcms.um.ac.ir
2احمدیسیدحسندانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://s-ahmadi.staffcms.um.ac.ir
3باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
4جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://javadmousavi.staffcms.um.ac.ir
5چناریزهرهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://chenary.staffcms.um.ac.ir
6حافظی احمدیحمیدرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://hafez.staffcms.um.ac.ir
7ظهوریان مفتخر اردوارینرجس خاتوندانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://n_zohorian.staffcms.um.ac.ir
8محمدخانی باجگیرانمنصورهدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://mm-bajgiran.staffcms.um.ac.ir
9محمدیفاطمهدانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://f-mohammadi.staffcms.um.ac.ir
10محمدیعلیرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://ar-mohammadi.staffcms.um.ac.ir
11مختاری خورنیکمحبوبهدانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://m-mokhtari.staffcms.um.ac.ir
12وحیدنیاوحیدهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://vahidnia.staffcms.um.ac.ir
13وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://vatandost.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی