کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدئیرضادانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://ahmadie.staffcms.um.ac.ir
2باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
3جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://javadmousavi.staffcms.um.ac.ir
4چناریزهرهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://chenary.staffcms.um.ac.ir
5رئیس المحدثینحسندانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://mohaddesin.staffcms.um.ac.ir
6ظهوریان مفتخر اردوارینرجس خاتوندانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://n_zohorian.staffcms.um.ac.ir
7عسکریسیدحسیندانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://h-askari.staffcms.um.ac.ir
8محمدخانی باجگیرانمنصورهدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://mm-bajgiran.staffcms.um.ac.ir
9محمدیعلیرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://ar-mohammadi.staffcms.um.ac.ir
10مختاری خورنیکمحبوبهدانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://m-mokhtari.staffcms.um.ac.ir
11وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://vatandost.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی