کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدئیرضادانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://ahmadie.staffcms.um.ac.ir
2باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://m-baghdan.staffcms.um.ac.ir
3جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://javadmousavi.staffcms.um.ac.ir
4چناریزهرهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://chenary.staffcms.um.ac.ir
5ظهوریان مفتخر اردوارینرجس خاتوندانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://n_zohorian.staffcms.um.ac.ir
6محمدخانی باجگیرانمنصورهدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://mm-bajgiran.staffcms.um.ac.ir
7محمدیعلیرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://ar-mohammadi.staffcms.um.ac.ir
8مختاری خورنیکمحبوبهدانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://m-mokhtari.staffcms.um.ac.ir
9وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://vatandost.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی