کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1احمدئیرضادانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadie
2باقدانمهریدانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://staff.um.ac.ir/~m-baghdan
3جوادموسویسید علیرضادانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~javadmousavi
4چناریزهرهدانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~chenary
5رئیس المحدثینحسندانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mohaddesin
6ظهوریان مفتخر اردوارینرجس خاتوندانشکده علوم ریاضیحوزه ریاست دانشکدهhttp://staff.um.ac.ir/~n_zohorian
7عسکریسیدحسیندانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-askari
8محمدخانی باجگیرانمنصورهدانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mm-bajgiran
9محمدیعلیرضادانشکده علوم ریاضیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ar-mohammadi
10مختاری خورنیکمحبوبهدانشکده علوم ریاضیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~m-mokhtari
11وطن دوستعلیرضادانشکده علوم ریاضیگروه آموزشی آمارhttp://staff.um.ac.ir/~vatandost

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی