کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگریفرناددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://ahangary.staffcms.um.ac.ir
2احمدپوررضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://ahmadpoor.staffcms.um.ac.ir
3اسماعیل زاده خادرمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://khadar.staffcms.um.ac.ir
4بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
5جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://joonias.staffcms.um.ac.ir
6حاتمیمحموددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://mhatami.staffcms.um.ac.ir
7حاجی نژادمحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://m-hajinejhad.staffcms.um.ac.ir
8حافظی مطلقناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://n-hafezi.staffcms.um.ac.ir
9حسنی آسیابدرهعلی حسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://lima2626.staffcms.um.ac.ir
10حسینیسیدمؤمندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://sm.hosseini.staffcms.um.ac.ir
11حقگومحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://haghgoo.staffcms.um.ac.ir
12خواجه افضلیفریدوندانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://fkafzali.staffcms.um.ac.ir
13خیامیحمزهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://khayami.staffcms.um.ac.ir
14دلیریعلیرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://daliri.staffcms.um.ac.ir
15رهبریمحمدرضادانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://rahbari.staffcms.um.ac.ir
16زارعیعزتدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://ezzat-zarei.staffcms.um.ac.ir
17زرگریاحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://a-zargari.staffcms.um.ac.ir
18سلیمانیحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://h-solimani.staffcms.um.ac.ir
19شاهوارهاشمدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://shahvar-ha.staffcms.um.ac.ir
20شرکاءمجیددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://shoraka-ma.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی