کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگریفرناددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://ahangary.staffcms.um.ac.ir
2ابراهیمی عباسیهحسیندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://abasiyeh.staffcms.um.ac.ir
3احمدپوررضادانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://ahmadpoor.staffcms.um.ac.ir
4اسماعیل زاده خادرمحمددانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://khadar.staffcms.um.ac.ir
5بختیاری قداربندعلی رضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی شیمیhttp://bakhtiari.staffcms.um.ac.ir
6جونیاسمریمدانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://joonias.staffcms.um.ac.ir
7حاتمیمحموددانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://mhatami.staffcms.um.ac.ir
8حاجی نژادمحسندانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://m-hajinejhad.staffcms.um.ac.ir
9حافظی مطلقناصردانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://n-hafezi.staffcms.um.ac.ir
10حسنی آسیابدرهعلی حسیندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی کامپیوترhttp://lima2626.staffcms.um.ac.ir
11حسینیسیدمؤمندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی عمرانhttp://sm.hosseini.staffcms.um.ac.ir
12حسینیریحانهدانشکده مهندسیحوزه ریاست http://t-hosseyni.staffcms.um.ac.ir
13حقگومحسندانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://haghgoo.staffcms.um.ac.ir
14خواجه افضلیفریدوندانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://fkafzali.staffcms.um.ac.ir
15خیامیحمزهدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی مکانیکhttp://khayami.staffcms.um.ac.ir
16دلکلالهناصردانشکده مهندسیحوزه ریاست http://delkalaleh.staffcms.um.ac.ir
17دلیریعلیرضادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://daliri.staffcms.um.ac.ir
18دهقانیلیلادانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی برقhttp://dehghani-l.staffcms.um.ac.ir
19رهبریمحمدرضادانشکده مهندسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://rahbari.staffcms.um.ac.ir
20زارعیعزتدانشکده مهندسیگروه آموزشی مهندسی صنایعhttp://ezzat-zarei.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی