کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://ahangar.staffcms.um.ac.ir
2اسدالله زادهلیلادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
3اعتضادیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://etezadi.staffcms.um.ac.ir
4برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://barfarza.staffcms.um.ac.ir
5بیرجند مشیریمسعوددانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://birjandi.staffcms.um.ac.ir
6پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://pouryazdian.staffcms.um.ac.ir
7ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://torshizi-ma.staffcms.um.ac.ir
8تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://taghizadeh-a.staffcms.um.ac.ir
9حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-hafezi.staffcms.um.ac.ir
10حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://sahabibi.staffcms.um.ac.ir
11حسین زاده حریرینفیسهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://nh-hariri.staffcms.um.ac.ir
12حق پیمازهرادانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://haghpeima.staffcms.um.ac.ir
13خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://khodakhah-y.staffcms.um.ac.ir
14خرمیلیلادانشکده علوم حوزه ریاست http://khorrami.staffcms.um.ac.ir
15خشنودیفاطمهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://khoshnoodi.staffcms.um.ac.ir
16خیرآبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://kheyrabadi-ma.staffcms.um.ac.ir
17دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://damghanizadeh.staffcms.um.ac.ir
18رادمنشمرتضیدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://radmanesh-mo.staffcms.um.ac.ir
19رنجبر سیستانیبهنامدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://b-ranjbar.staffcms.um.ac.ir
20زحمتکش‌حیدردانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://h-zahmatkesh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی