کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آهنگر مقدمحسیندانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahangar
2اسدالله زادهلیلادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~asadolahzadeh
3اعتضادیعلیرضادانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~etezadi
4امام دوستابراهیمدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~emamdoost
5امیری مقدمدریهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~amiri-mo
6برفرزامهدیدانشکده علوم حوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~barfarza
7بیرجند مشیریمسعوددانشکده علوم گروه آموزشی زمین شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~birjandi
8پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~pouryazdian
9پیله چیانعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~pilechian
10ترشیزیمجیددانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://staff.um.ac.ir/~torshizi-ma
11تقی زادهعلیدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~taghizadeh-a
12حافظی مقدسحمیددانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~h-hafezi
13حبیبیسارادانشکده علوم گروه پژوهشی ذخایر معدنی شرق کشورhttp://staff.um.ac.ir/~sahabibi
14حسین زاده حریرینفیسهدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~nh-hariri
15حق پیمازهرادانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~haghpeima
16خداخواهمحمد یوسفدانشکده علوم اداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khodakhah-y
17خیرآبادیمعصومهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~kheyrabadi-ma
18دامغانی زاده محمد آبادزهرادانشکده علوم اداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~damghanizadeh
19رادمنشمرتضیدانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~radmanesh-mo
20رجب زادهجواددانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://staff.um.ac.ir/~rajabzadeh-j

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی