کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابرش جغریعباس علی‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~a-abrash
2احمدی بجنوردیمحمدمهدیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~ahmadi-bo
3اسداله زادهآمنهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~a-asadolahzadeh
4اصغریمحموددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~m-asghari
5برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~barsalani
6بینشسید محمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیحوزه ریاست http://staff.um.ac.ir/~mbinesh
7پورسروقدمرضیه ساداتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~poorsarvghad
8خصاصزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khassas
9دواتیعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~davati
10رجبی باغداراحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تکنولوژی آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~rajaby75
11زینلی چهکنداکرمدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~zainali
12سجادیمحمدباقردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sajjadi-mb
13سهرابی فربهروزدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~sohrabifar
14طلاکوبمینادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~talakoob
15عرفانیانحسیندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://staff.um.ac.ir/~h-erfaniyan
16فیاض صابریمحمدرسولدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~faiiaz
17قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://staff.um.ac.ir/~ghaemitalab
18کاظمیپروانهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~kazemi-pa
19مرادیکبریدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~k-moradi
20مقیمیزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://staff.um.ac.ir/~moghimi-za

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی