کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1ابراهیمی پورمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://mohammad68.staffcms.um.ac.ir
2ابرش جغریعباس علی‌دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://a-abrash.staffcms.um.ac.ir
3احمدی بجنوردیمحمدمهدیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://ahmadi-bo.staffcms.um.ac.ir
4اسداله زادهآمنهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://a-asadolahzadeh.staffcms.um.ac.ir
5اصغریمحموددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://m-asghari.staffcms.um.ac.ir
6برسلانیرقیهدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://barsalani.staffcms.um.ac.ir
7بینشسید محمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیحوزه ریاست http://mbinesh.staffcms.um.ac.ir
8پورسروقدمرضیه ساداتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://poorsarvghad.staffcms.um.ac.ir
9خصاصزهرادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://khassas.staffcms.um.ac.ir
10دواتیعلیرضادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://davati.staffcms.um.ac.ir
11رجبی باغداراحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی تکنولوژی آموزشیhttp://rajaby75.staffcms.um.ac.ir
12زینلی چهکنداکرمدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://zainali.staffcms.um.ac.ir
13سجادیمحمدباقردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://sajjadi-mb.staffcms.um.ac.ir
14سهرابی فربهروزدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://sohrabifar.staffcms.um.ac.ir
15طلاکوبمینادانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://talakoob.staffcms.um.ac.ir
16عرفانیانحسیندانشکده علوم تربیتی و روانشناسیکتابخانهhttp://h-erfaniyan.staffcms.um.ac.ir
17فیاض صابریمحمدرسولدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://faiiaz.staffcms.um.ac.ir
18قائمی طلبسیدمحمددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسیhttp://ghaemitalab.staffcms.um.ac.ir
19مرادیکبریدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://k-moradi.staffcms.um.ac.ir
20معینی زادهمجیددانشکده علوم تربیتی و روانشناسیگروه آموزشی روانشناسیhttp://moeinizadeh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی