کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1اخباریعلیمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://a-akhbari.staffcms.um.ac.ir
2اشراقی تالهی قوچانیمرتضیمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://eshraghi.staffcms.um.ac.ir
3اقبالیان‌علی‌اصغرمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://eghbalian.staffcms.um.ac.ir
4امیرزاده هرویروشنکمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت نشر آثار علمیhttp://amirzadeh.staffcms.um.ac.ir
5امینمحمدمعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://amin.staffcms.um.ac.ir
6امینیعصمتمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://e-amini.staffcms.um.ac.ir
7ایمان طلبپریوشمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://imantalab.staffcms.um.ac.ir
8پارسامریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://m.parsa.staffcms.um.ac.ir
9پسیانرکسانامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
10تقی پوربهرهمحمودمعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://taghipour.staffcms.um.ac.ir
11جاویدی فیروزطوسیآزادهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://javidi-az.staffcms.um.ac.ir
12خاکراهفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://khakrah.staffcms.um.ac.ir
13خروار بقمچ‌علیرضامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://a.kharvar.staffcms.um.ac.ir
14دری فرنفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://dorrifar.staffcms.um.ac.ir
15دوست علیکاظممعاونت پژوهش و فناوریدفتر معاونت پژوهش وفناوریhttp://doostali.staffcms.um.ac.ir
16دهستانیرقیهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://dehestaniemef.staffcms.um.ac.ir
17ذاکری فردفاطمهمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://f-zakeri.staffcms.um.ac.ir
18رضازادهزهرامعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://z-rezazadeh.staffcms.um.ac.ir
19رفیعمریممعاونت پژوهش و فناوریمدیریت توسعه و انتقال فناوریhttp://rafie.staffcms.um.ac.ir
20روح بخش فراغتیمژگانمعاونت پژوهش و فناوریمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیhttp://roohbakhsh.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی