كسب رتبه اول دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی ...
دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴

كسب رتبه اول دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی ...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد در ارزیابی های صورت گرفته در زمینه تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی و پارك های علم و فناوری سال تحصیلی ۹۴-۹۳ جایگاه اول را در بین دانشگاه های گروه یك به دست ...