کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://staff.um.ac.ir/~azari
2اکبرنیااوغازحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~akbarnia
3پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~pouradibi
4جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~s-jafari
5جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~jalalinia
6جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://staff.um.ac.ir/~jamshidi
7حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~samaghche
8خلیلی‌محمدمهدی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~khalili-mm
9خواجه نصیریسمیرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://staff.um.ac.ir/~khajehnasiri
10دلشادمحسن‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mdelshad
11رحمانیانابوالقاسمدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~rahmanian
12طبق فروشمرتضیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~tabaghforoush
13عربغلامرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~arab-gh
14عرفانی مجدرضادانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~erfanimajd
15عشرتیحمیددانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی وبهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~eshrati
16کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://staff.um.ac.ir/~sa.kargar
17کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://staff.um.ac.ir/~kamel-m
18کریمیموسی‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~karimi-mousa
19کهن قدرمهنازدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://staff.um.ac.ir/~kohanghadr
20محمددوست‌پرویزدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://staff.um.ac.ir/~mohammad-doust

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی