کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://azari.staffcms.um.ac.ir
2اسماعیل زادهمرضیهدانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://m-esmaeil.staffcms.um.ac.ir
3اکبرنیااوغازحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://akbarnia.staffcms.um.ac.ir
4براتیحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://barati.staffcms.um.ac.ir
5پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://pouradibi.staffcms.um.ac.ir
6جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://s-jafari.staffcms.um.ac.ir
7جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://jalalinia.staffcms.um.ac.ir
8جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://jamshidi.staffcms.um.ac.ir
9حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://samaghche.staffcms.um.ac.ir
10خلیلیمحمدمهدیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://khalili-mm.staffcms.um.ac.ir
11خواجه نصیریسمیرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://khajehnasiri.staffcms.um.ac.ir
12دلشادمحسن‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mdelshad.staffcms.um.ac.ir
13رحیمی سبزواریزهرادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://rahimifr.staffcms.um.ac.ir
14طاهریمنیردانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://mtaheri.staffcms.um.ac.ir
15عربغلامرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://arab-gh.staffcms.um.ac.ir
16عرفانی مجدرضادانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://erfanimajd.staffcms.um.ac.ir
17عشرتیحمیددانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://eshrati.staffcms.um.ac.ir
18فرهمندعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://a-farahmand.staffcms.um.ac.ir
19کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sa.kargar.staffcms.um.ac.ir
20کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://kamel-m.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی