کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://azari.staffcms.um.ac.ir
2اکبرنیااوغازحسیندانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://akbarnia.staffcms.um.ac.ir
3پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://pouradibi.staffcms.um.ac.ir
4جعفریسیدامیردانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://s-jafari.staffcms.um.ac.ir
5جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://jalalinia.staffcms.um.ac.ir
6جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://jamshidi.staffcms.um.ac.ir
7حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://samaghche.staffcms.um.ac.ir
8خلیلیمحمدمهدیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://khalili-mm.staffcms.um.ac.ir
9خواجه نصیریسمیرادانشکده دامپزشکیگروه آموزشی بهداشت و موادغذایی و آبزیانhttp://khajehnasiri.staffcms.um.ac.ir
10دلشادمحسن‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mdelshad.staffcms.um.ac.ir
11رحمانیانابوالقاسمدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://rahmanian.staffcms.um.ac.ir
12عربغلامرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://arab-gh.staffcms.um.ac.ir
13عرفانی مجدرضادانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://erfanimajd.staffcms.um.ac.ir
14عشرتیحمیددانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://eshrati.staffcms.um.ac.ir
15کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sa.kargar.staffcms.um.ac.ir
16کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://kamel-m.staffcms.um.ac.ir
17کریمیموسیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://karimi-mousa.staffcms.um.ac.ir
18کهن قدرمهنازدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://kohanghadr.staffcms.um.ac.ir
19محمددوست‌پرویزدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mohammad-doust.staffcms.um.ac.ir
20نباتیان یزدیاکبردانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://a-nabatiyan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی