کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1آذری گیامیغلامعلیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://azari.staffcms.um.ac.ir
2اسماعیل زادهمرضیهدانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://m-esmaeil.staffcms.um.ac.ir
3جلالی نیاطاهرهدانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://jalalinia.staffcms.um.ac.ir
4جمشیدیزهرادانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://jamshidi.staffcms.um.ac.ir
5حاجیمحمددانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://samaghche.staffcms.um.ac.ir
6خلیلیمحمدمهدیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://khalili-mm.staffcms.um.ac.ir
7دلشادمحسن‌دانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mdelshad.staffcms.um.ac.ir
8رحیمی سبزواریزهرادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://rahimifr.staffcms.um.ac.ir
9طاهریمنیردانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://mtaheri.staffcms.um.ac.ir
10عربغلامرضادانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://arab-gh.staffcms.um.ac.ir
11عرفانی مجدرضادانشکده دامپزشکیاداره خدمات آموزشی ودانشجوییhttp://erfanimajd.staffcms.um.ac.ir
12کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://kamel-m.staffcms.um.ac.ir
13کریمیموسیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://karimi-mousa.staffcms.um.ac.ir
14محمددوست‌پرویزدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://mohammad-doust.staffcms.um.ac.ir
15نباتیان یزدیاکبردانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://a-nabatiyan.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی