کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1کاتب کته شمشیرحیدردانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیhttp://katebkate.staffcms.um.ac.ir
2کاردان مقدممحسنمعاونت برنامه ریزی و توسعه منابعحوزه معاونتhttp://kardan-m.staffcms.um.ac.ir
3کارگرسید علیدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم درمانگاهی و بهداشت و پیشگیری بیماریهای دامیhttp://sa.kargar.staffcms.um.ac.ir
4کازرانی مقدمملیحهدانشکده الهیات و معارف اسلامیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kazerani-mo.staffcms.um.ac.ir
5کاظم نیا زیارتعلیدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستاداره امورعمومیhttp://kazemnia.staffcms.um.ac.ir
6کاظمی چولانکحبیب الهمدیریت اموراداری وپشتیبانی پایگاه بسیج شهید مطهریhttp://kazemi-ch.staffcms.um.ac.ir
7کاظمی ریابیسید حسندانشکده علوم گروه آموزشی شیمیhttp://kazemi-r.staffcms.um.ac.ir
8کاظمیان مقدمصفادانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانیhttp://safa.staffcms.um.ac.ir
9کامل مقدمفضیلتمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://kamel-f.staffcms.um.ac.ir
10کامل مقدمتکتمدانشکده دامپزشکیحوزه ریاست دانشکده دامپزشکیhttp://kamel-m.staffcms.um.ac.ir
11کاوه پارسامحمدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://kaveh.staffcms.um.ac.ir
12کدخدایمحمددانشکده علوم اداری و اقتصادیاداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadkhodaei.staffcms.um.ac.ir
13کدیورفرزانهدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیرواناداره خدمات آموزشی و دانشجوییhttp://kadivar.staffcms.um.ac.ir
14کدیورابراهیمدانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروانگروه آموزشی تولیدات گیاهی http://kadivar-eb.staffcms.um.ac.ir
15کربلائی نجف تبریزیمعصومهدفتر ریاست و روابط عمومیاداره روابط عمومیhttp://karbalai.staffcms.um.ac.ir
16کرمیموسیدانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://karami.staffcms.um.ac.ir
17کریمیموسیدانشکده دامپزشکیاداره امورعمومیhttp://karimi-mousa.staffcms.um.ac.ir
18کریمی‌تلگردحسین‌اداره انتظاماتدانشکده کشاورزیhttp://karimi-telgerd.staffcms.um.ac.ir
19کشاورزسعیدمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمدیریت تربیت بدنیhttp://s-keshavarz.staffcms.um.ac.ir
20کشاورزیغلامرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://keshavarzi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی