کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1پارسامریممعاونت پژوهش و فناوریمرکز رشد واحدهای فناوریhttp://m.parsa.staffcms.um.ac.ir
2پاسالارفروزانمدیریت دانشجوییاداره خدمات درمانیhttp://pasalar.staffcms.um.ac.ir
3پاسبانزهرامعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجوییhttp://zpaseban.staffcms.um.ac.ir
4پاکزادعلی اصغرمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://a.pakzad.staffcms.um.ac.ir
5پالوانهمجیددانشکده ادبیات و علوم انسانیاداره امورعمومیhttp://palvaneh.staffcms.um.ac.ir
6پردلیپروانهدانشکده علوم گروه آموزشی زیست شناسیhttp://pordeli.staffcms.um.ac.ir
7پرساحسنپژوهشکده علوم گیاهیگروه پژوهشی بقولاتhttp://porsa.staffcms.um.ac.ir
8پرویانناصردانشکده منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده منابع طبیعی و محیط زیستhttp://n.parvian.staffcms.um.ac.ir
9پژواک مقدمحامدمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://h-bafandeh.staffcms.um.ac.ir
10پسیانرکسانامعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://pesyan.staffcms.um.ac.ir
11پورادیبیقاسمدانشکده دامپزشکیگروه آموزشی علوم پایهhttp://pouradibi.staffcms.um.ac.ir
12پورسروقدمرضیه ساداتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسیاداره امور عمومیhttp://poorsarvghad.staffcms.um.ac.ir
13پورعبدالهملیحهمعاونت آموزشیمدیریت آموزشیhttp://pourabdollah.staffcms.um.ac.ir
14پورمحسنیاسماعیلمدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://aleiki.staffcms.um.ac.ir
15پوریانشیرینمدیریت دانشجوییاداره رفاه دانشجوییhttp://pouryan.staffcms.um.ac.ir
16پوریزدیان جعفردانشکده علوم گروه آموزشی فیزیکhttp://pouryazdian.staffcms.um.ac.ir
17پهلوانپروانهمعاونت آموزشیحوزه معاونتhttp://pahlevan.staffcms.um.ac.ir
18پیله چیانعلیمعاونت اداری و مالیمدیریت مالیhttp://pilechian.staffcms.um.ac.ir
19پیوندیعلیحوزه ریاست دانشگاهمدیریت همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیرایرانیhttp://a.peyvandi.staffcms.um.ac.ir
20پیوندی جهان آبادیمحمدرضامدیریت حراستاداره انتظاماتhttp://peyvandi.staffcms.um.ac.ir

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی