کارمندان

 
 
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
#نام خانوادگینامواحد سازمانیشاغل درصفحه شخصی
1هاتفیسعیددانشکده کشاورزیدانشکده کشاورزیhttp://staff.um.ac.ir/~hatefi-sa
2هادیصغریدانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامیhttp://staff.um.ac.ir/~hadi
3هادیزاده بزازمریممعاونت آموزشیمعاونت آموزشیhttp://staff.um.ac.ir/~hadizadeh-b
4هاشمیمهینمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویانhttp://staff.um.ac.ir/~mhashemi
5هاشمیسیدمسعوددانشکده دامپزشکیگروه آموزشی پاتوبیولوژیhttp://staff.um.ac.ir/~sm-hashemi
6هاشمیسید علیاداره انتظاماتواحد گشتhttp://staff.um.ac.ir/~sa-hashemi
7هاشمیانسیدجوادمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌مدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~sj-hashemian
8هاشمیانسیده منصورهدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~hashemian
9هاشمیان کاخکینفیسهمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~n.hashemiyan
10هدایتی باویلمصطفیحوزه ریاست دانشگاهدبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانhttp://staff.um.ac.ir/~hedayati
11هراتیان دوغائیفاطمهمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزیاداره خدمات کتابداریhttp://staff.um.ac.ir/~haratian-do
12هنرمندطاهرهمعاونت‌ فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی‌حوزه معاونت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~thonarmand
13هنریمحسناداره انتظاماتسازمان مرکزیhttp://staff.um.ac.ir/~m-honari
14هنری مقدماسماعیلاداره انتظاماتمدیریت دانشجوییhttp://staff.um.ac.ir/~honari
15هوشمندفاطمهدانشکده مهندسیاداره امور عمومیhttp://staff.um.ac.ir/~f-hoshmand
16هوشمندتکتمدانشکده مهندسیدانشکده مهندسیhttp://staff.um.ac.ir/~hoshmand
17هوشیار صادقیانمهینمعاونت پژوهش و فناوریمدیریت شبکه آزمایشگاههاhttp://staff.um.ac.ir/~h-sadeghi

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی

 
 

مرور بر اساس فهرست الفبا

نمایش بر اساس واحد سازمانی